logo judo

Všeobecné podmínky členství v Judo do škol

 1. Úvodní ustanovení
 • Účelem těchto Všeobecných podmínek členství v Judo do škol je upravit práva a povinnosti vyplývající z členství v Judo do škol, a to mezi členem Juda do škol na straně jedné a Judo do škol z.s. na straně druhé.
 • Pro účely Všeobecných podmínek členství v Judo do škol mají níže uvedené pojmy následující význam:
 1. Judo = Životní styl, filozofie, cesta k sebe zlepšování a způsob trávení volného času zdravým způsobem
 2. Judo do škol = Judo Warriors Olomouc z.s., IČ: 06245081, sídlem Foerstrova 1134/61, 779 00 Olomouc, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. L-16048
 3. VPČ = Všeobecné podmínky členství v Judo do škol
 4. Člen v Judo do škol = každý, kdo byl na základě přihlášky platně přijat do Judo do škol dle čl. 2 Vznik členství, VPČ
 5. Stránky Juda do škol = Internetová prezentace Judo do škol umístěná na adrese judodoskol.cz
 6. Podání přihlášky = Vyplnění všech povinných údajů přihlašovacího formuláře umístěného na stránkách Judo do škol a jeho odeslání
 7. Přijetí člena = Potvrzení přijetí zájemce na výuku juda ze strany zástupce Judo do škol (odst. 2.2.)
 8. Blok výuky = Výuka Juda pro daný školní rok určená konkrétní věkové a dovednostní kategorii členů
 9. Jednorázové akce = Jednorázové akce primárně určená pro členy Juda do škol (Judovíkend, Víkendová judoškolka, Noc v tělocvičně, Příměstský tábor, Letní judoškolka, Soustředění apod.)
 10. Pravidla chování = Seznam pravidel uvedených v odst. 4.2., VPČ
 11. Český svaz juda = Český svaz juda z.s., IČ: 00537560, sídlem Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6, vedený u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 182
  • V případě, že je v rámci VPČ, uveden pojem „člen“ nebo „člen judo do škol“, má se tím v případě nezletilého člena Juda do škol přiměřeně na mysli i jeho zákonný zástupce.
 1. Vznik členství
 • Zájemce o členství v Judo do škol činí podáním přihlášky závazný návrh na přijetí do Judo do škol, a to pro konkrétní blok výuky, který si v rámci podání přihlášky sám zvolí.
 • Jednotlivé bloky výuky v Judo do škol kopírují průběh školního roku.
 • Členství vzniká okamžikem výslovného potvrzení přijetí zájemce o členství ze strany Judo do škol.
 • Zájemce o členství je povinen zvolit blok výuky skutečně odpovídající jim dosažené úrovní Juda.
 • Pro úplnost je konstatováno, že odpověď na přihlášku se považuje za výslovné potvrzení přijetí zájemce do Juda do škol.
 • Judo do škol si ve výjimečných případech vyhrazuje právo odmítnout přijmout člena, a to i bez udání důvodů.
 1. Přihlašování na jednorázové akce
 • Judo do škol kromě bloků výuky probíhajících v průběhu školního roku pořádá pro své členy také jednorázové akce (Judovíkend, Víkendová judoškolka, Příměstský tábor, Soustředění, Letní judoškolka, Letní tábor, Oddílové turnaje).
 • Na jednorázovou akci se může přihlásit každý člen Juda do škol prostřednictvím online přihlášky uveřejněné na stránkách Juda do škol, a to za předpokladu, že splňuje kvalifikační kritéria účasti (platí zejména pro turnaje).
 • Zájemci o účast na jednorázové akci, kteří nejsou členy Juda do škol, a jejíž účast není nijak kvalifikačně limitována, se mohou na danou akci přihlásit. V případě, že se na akci přihlásí větší počet účastníků, si Judo do škol vyhrazuje právo upřednostnit členy z Juda do škol.
 • Při odhlášení méně než 2 dny před začátkem jednorázové akce, účtujeme storno poplatek 50 % z celkové částky.
 1. Pravidla chování
 • V případě, že je členem Juda do škol nezletilé dítě, má zákonný zástupce povinnost jej srozumitelným způsobem důkladně seznámit s pravidly chování při výuce Judo i při jednorázových akcích.
 • Člen Juda do škol je při výuce povinen:
 1. Poslouchat a řídit se pokyny trenéra
 2. Chovat se k ostatním členům Juda do škol ohleduplně
 3. Dodržovat zásady fair play
 4. Nemanipulovat s vybavením tělocvičny, které nebylo trenérem výslovně určeno k výuce
 5. Nebýt pod vlivem alkoholických nápojů nebo omamných látek
        Mimo výuku je člen povinen:

 1. Řádně hradit členské příspěvky a úhrady za účast na jednorázových akcích.
 • Výše uvedená pravidla chování platí i pro účastníky jednorázových akcí, kteří nejsou členy Juda do škol.
 • Člen Juda do škol, který porušováním pravidel chování narušuje konkrétní trénink, může být z účasti na daném tréninku vyloučen na základě rozhodnutí trenéra.
 • V případě, že člen Juda do škol opakovaně narušuje průběh výuky nebo se jednorázově závažným způsobem proviní proti pravidlům chování, může být trvale vyloučen z Juda do škol na základě odůvodněného rozhodnutí předsedy spolku zaslaného do emailové schránky vyloučeného člena Juda do škol.
 • V případě vyloučení člena Juda do škol dle předchozího odstavce nemá člen právo na vrácení alikvotní části členského příspěvku ani na vrácení uhrazených prostředků za účast na jednorázové akci.
 • V případě, že v důsledku porušení pravidel chování vznikne Judo do škol nebo třetí osobě škoda, zůstává povinnost k náhradě škody vyloučením člena Juda do škol nedotčena.
 1. Členské příspěvky a úhrada za účast na jednorázových akcích
 • Okamžikem přijetí člena vzniká povinnost člena uhradit členský příspěvek se splatností uvedenou pro daný blok výuky. V případě, že blok výuky umožňuje volbu způsobu úhrady, nastává splatnost způsobem, který si člen zvolil.
 • Není-li v podmínkách účasti na bloku výuky stanoveno jinak, platí, že splatnost členského příspěvku pro jednotlivé pololetí školního roku trvá vždy:
 1. Pro 1. pololetí od okamžiku potvrzení podání přihlášky člena do posledního dne měsíce říjen
 2. Pro 2. pololetí od okamžiku potvrzení podání přihlášky člena do posledního dne měsíce únor
 • Vrácení alikvotní části členských příspěvků při objektivní nemožnosti účasti na bloku výuky je možné pouze z důvodů dlouhodobé nemoci po předložení lékařské zprávy.
 • V případě absence na tréninku nevzniká členovi Judo do škol nárok na vrácení peněz. Pokud je to v daném působišti možné, lze si danou akci nahradit po předchozí dohodě s trenérem.
 • Trenér má v průběhu celého roku nárok na zrušení maximálně dvou lekcí ze zdravotních nebo rodinných důvodů. Pro každou další zrušenou lekci bude předem stanovena náhradní hodina nebo budou vráceny peníze.
 • V případě, že nebude členský příspěvek uhrazen řádně a včas, bude člen Juda do škol vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávou. Pokud ani poté nebude členský příspěvek v přiměřené lhůtě uhrazen, bude dlužná částka předána k vymáhání právnímu zástupci, přičemž náklady na její vymáhání půjdou k tíží člena Juda do škol.
 • V případě pozdní úhrady členského příspěvku nebo úhrady za účast na jednorázových akcích má Judo do škol právo na úhradu zákonných úroků z prodlení.
 • Členské příspěvky v Judo do škol nezahrnují úrazové pojištění!
 1. Přidružené členství v Českém svazu juda
 • Český svaz juda je páteřní organizací sdružující judistické kluby a organizace na území České Republiky. Český svaz juda je pořadatelem oficiálních závodů Judo.
 • Judo do škol je přímým členem s rozhodovacími právy v rámci Českého svazu juda ve smyslu článku 8, odst.2),písm. A) Stanov Českého svazu juda. Stanovy naleznete na odkazu zde.
 • Člen Juda do škol se vznikem svého členství v Judo do škol stává Odvozeným členem Českého svazu juda ve smyslu Článku 16, Stanov Českého svazu juda.
 • Člen Juda do škol odesláním přihlášky vyslovuje souhlas se svým přihlášením do Českého svazu juda prostřednictvím Judo do škol.
 • Členovi Judo do škol z členství v Českém svazu juda nevyplývají žádné zvláštní povinnosti, které by nevyplývaly ze samotného členství v Judo do škol.
 • Každý člen Juda do škol má právo kdykoliv z Českého svazu juda vystoupit, a to buď jednostranným písemným prohlášením adresovaným přímo Českému svazu juda, nebo prostřednictvím vyjádření adresovaného předsedovi spolku Judo do škol.
 • V případě vystoupení z Českého svazu juda není člen Judo do škol oprávněn se účastnit soutěží pořádaných pod hlavičkou Českého svazu juda. 
 1. Závěrečná ustanovení
  • Odesláním přihlášky členství v Judo do škol zájemce o členství v Judo do škol potvrzuje, že se s VPČ podrobně seznámil, vyslovuje s nimi souhlas a zavazuje se je bezpodmínečně dodržovat.
  • Informace o způsobu zpracování osobních údajů členů Juda do škol jsou dostupné na odkazu zde.
  • Zákonný zástupce odesláním přihlášky jim zastoupeného dítěte potvrzuje, že s obsahem VPČ přiměřeně seznámil přihlášené dítě.
  • Tyto podmínky jsou účinné od 1.9.2019.